Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Pedagog szkolny

Od roku szkolnego 1996/1997 funkcję pedagoga szkolnego pełni – p. Katarzyna Kruk.
Jest to osoba z dużym doświadczeniem zawodowym, zapewniająca zainteresowanym uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły zrozumienie, życzliwość i wsparcie. Rola pedagoga szkolnego często postrzegana jest przez pryzmat różnych stereotypów.
Aby temu zapobiegać, przybliżamy poniższą ofertę, informując, czym zajmuje się pedagog w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida w Kielcach.

Oferta pracy pedagoga skierowana do uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły:

Głównym obszarem pracy pedagoga szkolnego jest szeroko rozumiana pomoc uczniom, rodzicom, jak również innym pracownikom szkoły. Nieprawdą jest, że gabinet pedagoga szkolnego odwiedzają tylko osoby, które „mają problemy”, choć tych jest zdecydowanie najwięcej. Wiele osób zgłasza się
ze sprawami, z którymi same nie są w stanie sobie poradzić. Chcą one skorzystać z pomocy pedagogicznej, bo z różnych powodów doświadczają cierpienia lub przeżywają kryzysy życiowe.
Często są to kłopoty związane ze stresem, mające charakter depresyjny, czy lękowy; trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi (np. partnerem, kolegami lub rodzicami).
Problemem innej grupy osób są dolegliwości psychosomatyczne (bóle i inne objawy na tle nerwowym), zachowania związane z wycofaniem społecznym, w związku z przeżywanymi traumami.
Zgłaszają się także osoby z przejawami autoagresji (występują u nich zachowania suicydalne - myśli samobójcze, samookaleczenie się itp). W wielu przypadkach konieczna jest ścisła współpraca pedagoga z rodziną ucznia,
nauczycielami uczącymi, a czasem z przedstawicielami innych instytucji wspierających oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne szkoły. Bywają osoby zgłaszające się do pedagoga szkolnego
w celu, jak to same określają - „rozwoju osobistego”. Są i tacy, którzy chcą po prostu „pogadać o życiu”, o swoich marzeniach, planach i sukcesach.
Wielu uczniów chce uzyskać informację o osobach i instytucjach pozaszkolnych, mogących profesjonalnie pomóc im i ich rodzinom. Bardzo często pedagog szkolny bywa pierwszym doradcą z zakresu orientacji szkolno-zawodowej.
Do jego kompetencji należy też prowadzenie tematycznych lekcji wychowawczych, czy zajęć warsztatowych, poświęconych integracji zespołów klasowych, radzeniu sobie ze stresem, komunikacji, profilaktyce uzależnień, HIV/AIDS, wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów, podnoszeniu motywacji do nauki itp.

Do zadań pedagoga szkolnego należy też:
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
• Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zachowań problemowych.
• Negocjacje i mediacje w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych.
• Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
• Określanie różnorodnych form pomocy uczniom, w tym – uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi, przewlekle chorym oraz wybitnie uzdolnionym.
• Udzielanie różnorodnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej osobom realizującym indywidualne nauczanie oraz uczniom wycofującym się społecznie, czy przewlekle chorym.
• Organizacja opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
• Współpraca z rodzicami uczniów.
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom.
• Praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie.
• Koordynowanie pracy Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Z inicjatywy pedagoga szkolnego od kilku lat działa na terenie szkoły GABINET POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
z profesjonalnym poradnictwem psychologa i pedagoga, doradcy zawodowego z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Kielcach – (dyżur pełnią ona raz w miesiącu lub częściej – w miarę potrzeb w Gabinecie Pedagoga Szkolnego na I piętrze).


Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek 9.00 -14.00

wtorek 9.00 – 14.00

środa 9:00 – 14.00

czwartek 9.00 - 13.00

piątek 9:00 – 13.00

Autor tekstu: p. Katarzyna Kruk

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image